Inspirace pro výtvarnou výchovu: Textil

Přesvědčte se, že při práci s textilem ve výtvarné výchově vystačíte s odloženými kousky oblečení, útržky látek všeho druhu, s vlněnými vlákny nebo různými provázky. Nabízíme nové náměty jako inspiraci, kterou můžete dále rozvíjet podle sebe. Nešijeme, ani na látku nemalujeme. Hledáme odpovědi na otázku: Co to udělá, když... Co udělá látka, když ji smotáme, zasukujeme, natrháme? Budete překvapeni, že náměty pro tvorbu jsou všude, kam se podíváte.

Naše inspirace textilem je určena pro všechny, kteří se obdivují umění a přírodě. Ale úplně nejvíce chceme pomoci pedagogům, kteří rádi přivítají nové nápady pro výtvarnou výchovu.

(délka 14 min)

Jako bonus je připojena malá výtvarná akce, kterou jsme nazvali Nonsens.

objednat

Inspirace pro výtvarnou výchovu: Hlína - keramika

Nabízíme inspiraci pro volnou tvorbu, která vychází z okolního světa a přírody. Přáli bychom si, abyste našli svou vlastní cestu k materiálu, který je dokonalý už tím co si přináší z nitra Země.

Naše učební pomůcka je určena pro výtvarnou výchovu bez určení ročníku. Všechny náměty považujte za inspirace, které lze v různých obměnách realizovat se žáky všech věkových kategorií.

(délka 12,5 min)

Na kazetě nebo DVD je připojen ještě druhý film, který se věnuje převážně technologii keramiky:

Keramika ve škole

Práce s hlínou podléhá řemeslným postupům, které (s ohledem na budoucí výsledek) je dobré znát a dodržovat. Nenabádáme pedagogy, aby se pokoušeli se žáky ve výtvarné výchově nebo v keramických kroužcích napodobit profesionální keramiky, kteří se věnují tvorbě užitého umění.

Chceme ukázat, že i ve školních podmínkách lze zvolit takovou technologii, která neomezuje, ale rozvíjí výtvarné myšlení žáků.

(délka 27 min)

objednat

 

Výchovný smysl videopořadů a vazba na Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Jedinečným a nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání vlastní existence – tedy i prostředkem chápání a utváření vlastního názoru - je pro člověka vizuální vnímání světa. Člověk a svět existují ve vzájemném kontaktu, komunikují mezi sebou a vzájemně se ovlivňují…

Tyto myšlenky můžete vyčíst z úvodního odstavce oddílu 5.7. Umění a kultura v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní vzdělávání (přesná citace zde).

Z toho vyplývají výchovně vzdělávací cíle, které jsou zcela zásadní. Proto je nezbytné hledat pro výtvarnou výchovu takové metody a formy práce, které povedou k jejich odpovídajícímu naplnění. Jde především o posílení emočního kvocientu (EQ) a vlastní tvořivou činnost uměleckými vyjadřovacími prostředky. Ta pak vede žáky k pochopení umění jako způsobu poznání světa v celé jeho složitosti. Užívání jazyka umění jim následně zprostředkuje vyjádření vlastních osobních prožitků i názorů.

Závažnost těchto cílů staví před učitele náročný úkol: vytvořit tvůrčí program výtvarné výchovy jako předmětu formujícího myšlení dětí a prohlubujícího jejich citové vnímání.

Naše pořady věnované předmětu výtvarná výchova jsou proto určeny jak učitelům, tak jejich žákům. Představují výtvarné materiály, jako vyjadřovací prostředky. Činnosti obsažené v jednotlivých dílech učí děti pozorovat svět kolem sebe, nekopírovat ho, ale osobitým způsobem o něm vyprávět jazykem umění.

Pořady jsou míněny jako inspirace, nikoli jako návod. Proto také není určen konkrétní ročník. Rozvíjení a přizpůsobení námětů věku žáků a místním podmínkám je pedagogickou samozřejmostí.

Obsah všech plánovaných dílů (postupně: Textil, Hlína, Papír a Dřevo) napomáhá učiteli pochopit Rámcový vzdělávací program výtvarné výchovy jako hledání hlubšího vztahu světa a umění.

 

Uvádíme citaci těch částí Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, kterých se naše videopořady dotýkají:

3.2 Cíle základního vzdělávání

- podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
...
- vytvářet u žáků potřebu projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací; rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k lidem, prostředí i k přírodě

4 Klíčové kompetence

Kompetence komunikativní:
• rozumí různým typům textů a záznamů, obrazových materiálů, běžně užívaných gest, zvuků a jiných informačních a komunikačních prostředků, přemýšlí o nich, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji a k aktivnímu zapojení se do společenského dění

Kompetence občanské:
• respektuje, chrání a oceňuje naše tradice a kulturní i historické dědictví, projevuje pozitivní postoj k uměleckým dílům, smysl pro kulturu a tvořivost, aktivně se zapojuje do kulturního dění a sportovních aktivit

Kompetence pracovní:
• používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky

vzdělávací oblast
5.7 UMĚNÍ A KULTURA

Charakteristika vzdělávací oblasti:
...
Umění, jako proces specifického poznání a dorozumívání, v němž vznikají informace o vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné provázanosti, které nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými prostředky.
...
Vzdělávání v této oblasti přináší umělecké osvojování světa, tj. osvojování s estetickým účinkem. V procesu uměleckého osvojování světa dochází k rozvíjení specifického cítění, tvořivosti, vnímavosti jedince k uměleckému dílu a jeho prostřednictvím k sobě samému i k okolnímu světu.
...
V tvořivých činnostech jsou rozvíjeny schopnosti nonverbálního vyjadřování prostřednictvím tónu a zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky atp.
...
Na 1. stupni základního vzdělávání se žáci seznamují prostřednictvím činností s výrazovými prostředky a s jazykem hudebního a výtvarného umění, ale také umění dramatického a literárního. S nimi se učí tvořivě pracovat, užívat je jako prostředků pro sebevyjádření.
...
S přechodem na 2. stupeň základního vzdělávání se otevírá cesta širšímu nazírání na kulturu a umění.
...
Nalézání vztahů mezi jednotlivými druhy umění a uplatňování různorodosti výrazových prostředků při hledání variant řešení společně zvolených témat umožňují projekty. Ty otevírají společný prostor pro získání dovedností a poznatků překračujících rámec jednotlivých oborů a přispívají tak k osobitějšímu a originálnějšímu sebevyjádření i hlubšímu porozumění uměleckému dílu.
...
Výtvarná výchova pracuje s vizuálně obraznými znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. Tvořivý přístup k práci s nimi při tvorbě, vnímání a interpretaci vychází zejména z porovnávání dosavadní a aktuální zkušenosti žáka a umožňuje mu uplatňovat osobně jedinečné pocity a prožitky.
Výtvarná výchova přistupuje k vizuálně obraznému vyjádření (a to jak samostatně vytvořenému, tak přejatému) nikoliv jako k pouhému přenosu reality, ale jako k prostředku, který se podílí na způsobu jejího přijímání a zapojování do procesu komunikace.
V etapě základního vzdělávání je výtvarná výchova postavena na tvůrčích činnostech - tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici a invenci. K jejich realizaci nabízí výtvarná výchova vizuálně obrazné prostředky (dále jen prostředky) nejen tradiční a ověřené, ale i nově vznikající v současném výtvarném umění a v obrazových médiích. Tvůrčími činnostmi (rozvíjením smyslové citlivosti, uplatňováním subjektivity a ověřováním komunikačních účinků) založenými na experimentování je žák veden k odvaze a chuti uplatnit osobně jedinečné pocity a prožitky a zapojit se na své odpovídající úrovni do procesu tvorby a komunikace.
...
Obsahem Uplatňování subjektivity jsou činnosti, které vedou žáka k uvědomování si a uplatňování vlastních zkušeností při tvorbě, vnímání a interpretaci vizuálně obrazných vyjádření.
Obsahem Ověřování komunikačních účinků jsou činnosti, které umožňují žákovi utváření obsahu vizuálně obrazných vyjádření v procesu komunikace a hledání nových i neobvyklých možností pro uplatnění výsledků vlastní tvorby, děl výtvarného umění i děl dalších obrazových médií.
...
Cílové zaměření vzdělávací oblasti
Vzdělávání v dané vzdělávací oblasti směřuje k utváření a rozvíjení klíčových kompetencí tím, že vede žáka k:
- pochopení umění jako specifického způsobu poznání a k užívání jazyka umění jako svébytného prostředku komunikace
- chápání umění a kultury v jejich vzájemné provázanosti jako neoddělitelné součásti lidské existence; k učení se prostřednictvím vlastní tvorby opírající se o subjektivně jedinečné vnímání, cítění, prožívání a představy; k rozvíjení tvůrčího potenciálu, kultivování projevů a potřeb a k utváření hierarchie hodnot
- uvědomování si sebe samého jako svobodného jedince; k tvořivému přístupu ke světu, k možnosti aktivního překonávání životních stereotypů a k obohacování emocionálního života
- zaujímání osobní účasti v procesu tvorby a k chápání procesu tvorby jako způsobu nalézání a vyjadřování osobních prožitků i postojů k jevům a vztahům v mnohotvárném světě

5.7.2 VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru

1. stupeň:
...
- při tvorbě vizuálně obrazných vyjádření se vědomě zaměřuje na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, která mají komunikační účinky pro jeho nejbližší sociální vztahy
...
- nalézá vhodné prostředky pro vizuálně obrazná vyjádření vzniklá na základě vztahu zrakového vnímání k vnímání dalšími smysly; uplatňuje je v plošné, objemové i prostorové tvorbě
- osobitost svého vnímání uplatňuje v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně obrazného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků svobodně volí a kombinuje prostředky (včetně prostředků a postupů současného výtvarného umění)

Učivo
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
• uspořádání objektů do celků - uspořádání na základě jejich výraznosti, velikosti a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjádření
UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
• typy vizuálně obrazných vyjádření - jejich rozlišení, výběr a uplatnění - hračky, objekty, ilustrace textů, volná malba, skulptura, plastika, animovaný film, comics, fotografie, elektronický obraz, reklama
• přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením - hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, založené na smyslovém vnímání)

2. stupeň
Očekávané výstupy
Žák
- vybírá, vytváří a pojmenovává co nejširší škálu prvků vizuálně obrazných vyjádření a jejich vztahů; uplatňuje je pro vyjádření vlastních zkušeností, vjemů, představ a poznatků; variuje různé vlastnosti prvků a jejich vztahů pro získání osobitých výsledků
- užívá vizuálně obrazná vyjádření k zaznamenání vizuálních zkušeností, zkušeností získaných ostatními smysly a k zaznamenání podnětů z představ a fantazie
- vybírá, kombinuje a vytváří prostředky pro vlastní osobité vyjádření;

Učivo
ROZVÍJENÍ SMYSLOVÉ CITLIVOSTI
- prvky vizuálně obrazného vyjádření - linie, tvary, objemy, světlostní a barevné kvality, textury; vztahy a uspořádání prvků v ploše, objemu, prostoru a v časovém průběhu (podobnost, kontrast, rytmus, dynamické proměny, struktura), ve statickém i dynamickém vizuálně obrazném vyjádření
- uspořádání objektů do celků v ploše, objemu, prostoru a časovém průběhu - vyjádření vztahů, pohybu a proměn uvnitř a mezi objekty (lineární, světlostní, barevné, plastické a prostorové prostředky a prostředky vyjadřující časový průběh) ve statickém i dynamickém vyjádření
UPLATŇOVÁNÍ SUBJEKTIVITY
- prostředky pro vyjádření emocí, pocitů, nálad, fantazie, představ a osobních zkušeností -manipulace s objekty, pohyb těla a jeho umístění v prostoru, akční tvar malby a kresby, uspořádání prostoru, celku vizuálně obrazných vyjádření a vyjádření proměn; výběr, uplatnění a interpretace
- přístupy k vizuálně obrazným vyjádřením - hledisko jejich vnímání (vizuální, haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fantazijní, symbolická, založená na smyslovém vnímání, racionálně konstruktivní, expresivní); reflexe a vědomé uplatnění při vlastních tvůrčích činnostech

Ikdyž to není primárním cílem, v rámci nadpředmětového pojetí je dobré zmínit i vazby na vzdělávací oblast

5.9.1 ČLOVĚK A SVĚT PRÁCE

Vzdělávací obsah vzdělávacího oboru

1. stupeň
PRÁCE S DROBNÝM MATERIÁLEM
Očekávané výstupy - 1. období
Žák
• vytváří jednoduchými postupy různé předměty z tradičních i netradičních materiálů

Očekávané výstupy - 2. období
Žák
• vytváří přiměřenými pracovními operacemi a postupy na základě své představivosti různé výrobky z daného materiálu
• využívá při tvořivých činnostech s různým materiálem prvky lidových tradic
• volí vhodné pracovní pomůcky, nástroje a náčiní vzhledem k použitému materiálu

Učivo
vlastnosti materiálu (přírodniny, modelovací hmota, papír a karton, textil, drát, fólie aj.)
pracovní pomůcky a nástroje - funkce a využití
jednoduché pracovní operace a postupy, organizace práce

6 Průřezová témata

Průřezová témata tvoří povinnou součást základního vzdělávání. Škola musí do vzdělávání na 1. stupni i na 2. stupni zařadit všechna průřezová témata uvedená v RVP ZV.

6.1 OSOBNOSTNÍ A SOCIÁLNÍ VÝCHOVA

Vazba na vzdělávací oblast Umění a kultura se týká především společného zaměření na rozvoj smyslového vnímání, kreativity, vnímání a utváření mimouměleckého estetična - jako např. estetiky chování a mezilidských vztahů a chápání umění jako prostředku komunikace a osvojování si světa.

Osobnostní rozvoj
Kreativita - cvičení pro rozvoj základních rysů kreativity (pružnosti nápadů, originality, schopnosti vidět věci jinak, citlivosti, schopnosti "dotahovat" nápady do reality), ...

 

Autorka odborné části videopořadů PhDr. Hana Dvořáková

zúročila v této sadě výukových filmů své celoživotní zkušenosti. Dvacet let učila výtvarnou výchovu na základních a středních školách a poté třicet let působila na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, kde ovlivnila stovky učitelů výtvarné výchovy všech stupňů. Vedla semináře v rámci dalšího vzdělávání učitelů, po celou dobu svého působení na pedagogické fakultě spolupracovala s okresními metodiky a krajskou metodičkou. Řadu let pracovala jako členka předsednictva národního komitétu celosvětové organizace výtvarných pedagogů INSEA. Je aktivní členkou kolektivu recenzentů odborných pedagogických publikací pro MŠMT a řady krajských i celostátních porot výtvarných soutěží škol.

Díky jejímu progresivnímu pojetí výuky jsou vyhledávány a učiteli používány pracovní sešity „Výtvarná výchova pro 1. - 3. roč. ZŠ a 4. - 5. roč. ZŠ“.

Vedle knižních publikací se stala i autorkou výukových filmů „Proměny estetické výchovy“(1981), „Keramika“ (1982), „Svoboda, prostor a náhoda v díle Zdeňka Sýkory“ (1992) a dalších. Za film „Neznámý svět handicapovaných dětí“ o výtvarných projevech mentálně postižených dětí získala v roce 1992 hlavní cenu ve společenskovědní kategorii Academia filmu Olomouc.

 

Filmy by nikdy nemohly vzniknout, kdyby žáci pod vedením svých zkušených učitelek nevytvořili svá díla.

Na pořadu Textil spolupracovali žáci základních uměleckých škol pod vedením:

Mgr. Miroslavy Brázdové
Mgr. Kamily Hurníkové - Zachrlové
- ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, Brno
Mgr. Lenky Jeřábkové
- ZUŠ dr. Zbyňka Mrkose, Brno
Jaroslavy Křížové
- ZUŠ Smetanova 8, Brno
Mgr. Martiny Magni
- ZUŠ Kuřim
Mgr. Dagmary Pucharové
- ZUŠ Kyjov

Na pořadech s tématem "keramika" spolupracovali žáci škol a kroužků pod vedením:

Mgr. Evy Nováčkové
Mgr. Yvony Procházkové
- ZŠ Brno, Vedlejší
Mgr. Romany Latové
Mgr. Moniky Kühnelové
- Bezbariérové centrum volného času Lesná
Mgr. Nadi Obrátilové
Mgr. Ilony Kulíkové
- Centrum volného času Lužánky
Radmily Doskočilové
Jitky Novákové
Evy Vašatové
- ZUŠ Uherské Hradiště

 

Ukázky:

Zde si můžete stáhnout nebo přímo spustit malou ukázku zpracování filmů. Velikost a střihové tempo bylo přizpůsobeno možnostem Internetu.

nabidka-vytv-a-256Kb.wmv velikost 2,65 MB

nabidka-vytv-b-256Kb.wmv velikost 3,58 MB

 

objednat